Unie

Integrovaná produkce


V dnešní přechemizované době, kdy na lidský organismus působí řada negativních vlivů, vyhledává mnoho spotřebitelů zdravější potraviny bez zbytečného nadbytku chemie, aby se vyhnuli zdravotním problémům, které by je mohly v budoucnu čekat. Řada spotřebitelů se poohlíží po ekologické produkci, jejíž cena je ovšem vyšší ve srovnání s běžnými potravinami. Většina obyvatel si nemůže dovolit drahé biopotraviny kupovat, a proto již řadu let  nabízejí čeští a moravští zelináři velice výhodnou alternativu v podobě zeleniny vypěstované v systému integrované produkce. Takto vypěstovaná zelenina je označena ochrannou známkou IPZ – viz foto vpravo.

 

Význam slova integrovaný

Jestliže zalistujeme ve slovníku cizích slov, dozvíme se, že slovo integrovaný znamená propojený. Integrovaný systém pěstování zeleniny spočívá v propojení metod nechemické ochrany tak, aby chemie zůstala až na posledním místě a použila se pouze tehdy, kdy již nechemické metody nestačí. Pěstitelé hospodařící v tomto systému postupují dle Pravidel pro integrovaný systém pěstování zeleniny – ke stažení zde. Dodržují metody správné zemědělské praxe, preventivní metody a metody prognózy a signalizace, které umožní odhalení škodlivého činitele v porostu a následné cílené naplánování ochranného zásahu.

 

Mezi doporučené preventivní metody patří dodržování osevního postupu, jehož základem je rotace plodin za účelem zabránění narůstajícího výskytu konkrétních chorob, škůdců a plevelů. Pěstitelé musí používat zdravé osivo a sadbu vysoké kvality. Důležité je také, aby nevysévali plodiny, které jsou hostiteli chorob a škůdců zeleniny, na plochy sousedící se zeleninou. Takovým příkladem může být například řepka vysetá v blízkosti košťálovin.

 

Při vlastním pěstování pěstitelé využívají dostupných monitorovacích metod, na základě kterých jsou schopni před povědět přítomnost chorob a škůdců v porostu a naplánovat včasný, cílený a co nejefektivnější ochranný zásah. Zabrání tak předčasným, zbytečným, případně pozdním aplikacím pesticidů v době, kdy je již choroba nebo škůdce v porostu přemnožena. Mezi nejčastěji používané prognostické metody patří vedení záznamů o počasí. Každý pěstitel vlastní meteorologickou stanici a je povinen vést každodenní evidenci stanovených meteorologických prvků (teploty a vlhkosti vzduchu). Pěstitelé umisťují do porostů žluté a b ílé lepové desky, feromonové lapače, optické vodní lapače, aby zjistili přítomnost chorob a škůdců před tím, než začnou výrazněji škodit.


Pěstitelé musí dodržovat stanovené maximální limity hnojení dusíkatými hnojivy, které jsou o 30 % snížené oproti běžně používaným dávkám v konvenčním hospodaření. Dávku dusíku je nutné upravit na základě výsledku rozboru půdy na obsah minerálního dusíku, který je nutné provést před založením porostu.

 

Zhruba v pětiletých intervalech provádějí pěstitelé na pozemcích rozbory půdy na obsah těžkých kovů. Pro zajištění vysoké kvality produkce jsou prováděny pravidelně rozbory zeleniny na obsah těžkých kovů, které musí splňovat stanovené limity.

Kvalitu IPZ potvrzují i nezávislé výzkumné instituce

 Hodnocením kvality zeleniny pocházející ze systému integrované produkce se v rámci výzkumných projektů průběžně zabývají vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Dejvicích. Z jejich dosavadních výsledků vyplynulo, že žádný z jimi hodnocených vzorků zeleniny, zahrnujících celer, cibuli, čínské zelí, hlávkovou kapustu, kedluben, květák, mrkev, kořenovou petržel, ředkev japonskou (daikon), ředkvičku, salát a zelí, který byl určen na trh, nepřekročil povolený maximální limit reziduí (MLR) pesticidů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 396/2005. Zjištěné hodnoty reziduí pesticidů byly hluboko pod povoleným limitem. U 43 % vzorků zeleniny nebyla zjištěna žádná rezidua pesticidů. Získané výsledky potvrzují vysokou kvalitu české zeleniny pěstované v systému integrované produkce, která je v porovnání s konvenční produkcí šetrnější k životnímu prostředí a současně splňuje přísnější kritéria pro hodnocení zdravotní bezpečnosti potravin. Článek shrnující výsledky výzkumu je k dispozici ke stažení ZDE.

 

Jaké jsou výhody pro spotřebitele?

Spotřebitelé, kteří přijdou do obchodu, by měli certifikovanou zeleninu (označenou ochrannou známkou IPZ) preferovat a vyžadovat u svých prodejců z několika důvodů:

  1. 1. Takto vypěstovaná zelenina má z důvodu snížení dávek dusíkatého hnojení výra znější chuť, neboťna poli roste déle a má tak dostatek času na kumulaci cukrů ve svých pletivech.
  2. 2. Je zdravější, neboť pesticidy se nepoužívají preventivně, ale až po zjištění významného výskytu škůdce a až po vyčerpání nechemických metod ochrany.
  3. 3. Je bezpečná, protože před výsevem, či výsadbou, ale i v průběhu pěstování a před sklizní, jsou nezávislými pracovníky akreditovaných laboratoří odebírány vzorky půdy a rostlin a prováděny předepsané rozbory živin a těžkých kovů.
  4. 4. Je šetrnější k životnímu prostředí, neboť při pěstování byla významně omezena chemické ochrana. Používají se pesticidy selektivní na konkrétního škůdce či chorobu a ne přípravky se širokým spektrem účinku. Životní prostředí je dlouhodobě chráněno před nadměrným zatížením, protože přísná pravidla a omezení hnojení jsou na nahlášených pozemcích uplatňována minimálně po období 5 let. Na všech nahlášených pozemcích je zakázáno použití vyjmenovaných pesticidů, které jsou v průběžně aktualizovaném seznamu označeny jako málo šetrné k životnímu prostředí.
  5. 5. Pěstitelé musí vést evidence o všech agrotechnických zásazích, které v daném porostu učiní, což v praxi umožní uplatňování principu dohledatelnosti, který je také nazýván ,,kontrola od vidlí po vidličku”.Účelnost zavedení tohoto systému se ukázala například v souvislosti s panikou ohledně údajného nálezu E. coli na plodové a listové zelenině ze Španělska, kdy nebyly německé úřady schopné přesně dohledat příčinu kontaminace zeleniny. Postupné nařčení jednotlivých druhů zeleniny způsobilo paniku u spotřebitelů a ti se ji báli konzumovat. Pád cen působil pěstitelům významné ztráty. Jestliže by u zeleniny označené certifikátem IPZ nastal problém podobný E. coli, je obchodní řetězec schopen přes pěstitele v podrobné evidenci přesně dohledat příčinu.
  6. 6. Zelenina vypěstovaná v systému IPZ je pod trvalým dohledem, protože všechna pěstební opatření jsou průběžně kontrolována nezávislou kontrolní organizací.
  7. 7. Zeleninu z integrované produkce lze pořídit za přijatelnou cenu, neboť není významně dražší než zelenina, vypěstovaná konvenčními způsoby.
  8. 8. Koupí zeleniny označené ochrannou známkou IPZ podpoříte pěstitele z Čech a Moravy, neboť systém IPZ byl vytvořen a zaveden pouze pro Českou republiku.

 

Propagace a reklama

Aby se spotřebitelé o integrovaném systému pěstování zeleniny a jeho výhodách dozvěděli, je nutná jeho neustálá propagace. Propagace probíhá zejména na výstavách a různých propagačních akcích. V posledních letech k propagaci velice významně přispěla spolupráce se společností PENNY MARKET. Mnoho spotřebitelů určitě shlédlo televizní reklamy, ve kterých vystupují zelináři z Čech a Moravy, kteří dodávají zeleninu do tohoto obchodního řetězce – viz video pod textem. V minulých letech jsme pořádali prezentační akce před markety zaměřené na děti. Ty si v našich stáncích mohly vyzkoušet poznávání jednotlivých druhů zeleniny dle chuti čichu a hmatu, přičemž měly zavázané oči. Děti byly v poznávání zeleniny překvapivě úspěšné. Mnoho rodičů si v našem stánku stěžovalo, že je v obchodech takto kvalitní Česká zelenina málo dostupná. Dle našeho názoru by neměli být spotřebitelé pasivní. Jestliže nejsou s kvalitou a sortimentem zboží spokojeni, měli by se obrátit na zákaznické linky, případně by měli využít schránky přání a stížností tak, aby nákupčí daného obchodu věděl, o jaké zboží je skutečně zájem a nekupoval pouze to nejlevnější ze zahraničí.

Reklama PENNY MARKET

 

 

Prezetační akce před obchody – soutěže v poznávání zeleniny:

Přidejte se k nám

Proč se stát členem Zelinářské unie Čech a Moravy? Posláním Zelinářské unie Čech a Moravy je hájit zájmy zelinářů, propagovat a podporovat zelinářství v Čechách a na Moravě a kladně působit na stravovací návyky konzumentů s cílem zvyšování spotřeby zdravé, chutné a kvalitní zeleniny vypěstované pěstiteli v České republice.

Blog